Accountants zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen en om ongebruikelijk transacties te melden. Deze regeling geldt voor alle financiële ondernemingen, dus ook voor Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs. Met onderstaande toelichting willen wij u op hoofdlijnen meenemen in deze regelgeving en de werkzaamheden die hierbij horen.

Wat zijn de belangrijkste wijziging in de afgelopen jaren?

‘De meest in het oog springende wijziging de afgelopen jaren is dat het lichtste niveau van cliëntonderzoek, het vereenvoudigd cliëntonderzoek, nog maar zeer beperkt van toepassing is. Enkele jaren geleden werden klanten benaderd op basis van objectieve criteria. Nu is dit meer omgebouwd naar een risico-georiënteerde benadering. Als instelling ben je meer verantwoordelijk geworden voor het feit dat jij het risico van de klant goed hebt ingeschat. Ook is de definitie van de ultimate beneficial owners (UBO’s) aangepast. Tevens wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (PEP’s). Daarnaast moeten accountantskantoren een compliance- en auditfunctie inrichten naar aard en omvang van de praktijk.

Op welke manier hebben accountants met de Wwft te maken?

Als accountantskantoor heb je met de Wwft een rol in het bewaken van de veiligheid van je klanten, van je land en van de wereld door proberen te voorkomen dat mensen geld witwassen of terrorisme financieren. De Wwft bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Het meest bekende onderdeel is het melden van ongebruikelijke transacties. Iemand schuift bijvoorbeeld in één keer 30.000 euro contant van de ene partij naar de andere. Dat is een rode vlag, daar moet je als accountant naar kijken. Andere onderdelen zijn: cliëntonderzoek, risicobeleid en risicomanagement. Een belangrijk onderdeel van het cliëntonderzoek is het vaststellen van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende en het verifiëren van die identiteit. Elke keer als een accountantskantoor werkzaamheden voor een klant gaat doen, moeten zij een cliëntonderzoek doen. In de praktijk betekent dat minimaal 1x per jaar, ervan uitgaande dat er jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn. Maar op het moment dat er tussendoor werkzaamheden worden gedaan, moet er opnieuw een risico-inventarisatie worden gedaan. Dan moet gecontroleerd worden of de gegevens voor de Wwft-registratie niet veranderd zijn. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe aandeelhouder of bestuurder bij het bedrijf zijn gekomen. Als dat het geval is, dan moet de Wwft opnieuw uitgevoerd worden. Het derde, en minst bekende, onderdeel van de Wwft is de compliance- en auditfunctie. Dit betekent dat een accountantskantoor een risico-inventarisatie van de eigen organisatie moet maken en daar ook beleid op moet formuleren. Zo’n risico-inventarisatie moet een instelling eigenlijk permanent doen. Continu moet gemonitord worden of de goede dingen worden gedaan. Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs zal dan ook jaarlijks een dergelijke analyse uitvoeren.

Hoe verloopt het proces van klantacceptatie?

Op het moment dat de klant heeft aangegeven klant te willen worden, moet de accountant een klantacceptatieproces in gang zetten. De Wwft is daar onderdeel van. Binnen de Wwft-registratie zijn er drie niveaus van cliëntonderzoek. Bij een normaal cliëntonderzoek gaat de accountant informatie inwinnen over de klant. Het KvK-uittreksel wordt opgevraagd en er wordt uitgezocht wie de aandeelhouders zijn en wie de grootaandeelhouder is. Ook checkt de accountant of er eventueel politiek prominente personen (PEP’s) betrokken zijn bij de BV. Als een accountantskantoor een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt, valt deze cliënt in de categorie van verscherpt cliëntonderzoek. Bij het verscherpt cliëntonderzoek hoeft een accountantskantoor geen afscheid te nemen van de klant, maar moet het bij vervolgwerkzaamheden extra alert zijn op zaken die afwijken.

Wat zijn de Wwft-aandachtspunten UBO’s?

Ultimate beneficial owners (UBO’s) zijn personen die 25% of meer van de aandelen van een BV in handen hebben. Bij een eenvoudige BV weet je vrij snel wie de UBO is, maar bij complexere structuren kan het zijn dat de UBO ergens in het buitenland zit. Volgens de Wwft moet de UBO een natuurlijk persoon zijn. Dat is namelijk de persoon die ofwel chantabel is, in de zin van witwassen of financiering, of met witwassen en financiering bezig is. Maar het kan ook zijn dat deze persoon zoveel invloed kan uitoefenen op je klant dat deze gaat witwassen of terrorisme gaat financieren. Als accountantskantoor moet je net zo lang blijven zoeken totdat de natuurlijk persoon is gevonden.

Wat moet een accountantskantoor doen als een ongebruikelijke transactie is gesignaleerd?

Accountantskantoren moeten een ongebruikelijke transactie melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Ook als ze een klant weigeren op basis van de Wwft hebben zij een meldingsplicht aan de FIU. Dan is er echt iets bijzonders aan de hand en moet het kantoor melden op basis van welke criteria zij de cliënt weigeren. De klant kan bijvoorbeeld op een sanctielijst staan van de Nederlandse staat, de Europese Unie en/of de Verenigde Naties. Dan mag het kantoor de klant niet accepteren. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is toezichthouder op de naleving van de Wwft door accountants. Als een accountantskantoor niet volgens de Wwft-regels handelt op cliënt- en/of dossierniveau, of met betrekking tot de integriteit van het financiële stelsel kan het BFT een boete of dwangsom opleggen. Ook kan het BFT in bepaalde gevallen een tuchtklacht indienen bij de Accountantskamer.

Bron: Thu, 14 Oct 2021 16:04:44 +0100