fb  in   mail077 32 69 400     
Het ministerie van Financiën heeft het eindejaarsbericht ‘Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017’ gepubliceerd.

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari 2017. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

Bron: Accountantweek.nl
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn positief in hun verwachtingen voor 2017. Mkb-ondernemers verwachten voor 2017 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook kwam het ondernemersvertrouwen in het mkb aan het begin van het vierde kwartaal hoger uit dan een kwartaal eerder. Dit stelt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland na bewerking voor de Staat van het MKB.

Middenbedrijf positief

Vooral ondernemers in het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) zijn positief in hun verwachtingen voor volgend jaar. Zij zijn in hun verwachtingen vaker optimistischer dan ondernemers met kleinere bedrijven (5-50 werkzame personen), al zijn ondernemers in het kleinbedrijf ook per saldo positief gestemd. Over de omzet, de export en de personeelssterkte zijn ondernemers uit het grootbedrijf nog positiever dan ondernemers in het MKB.

In het middenbedrijf denkt 39 procent van de bedrijven dat de omzet in 2017 toeneemt, terwijl 6 procent een lagere omzet voorziet. Per saldo zijn dus 33 procent van de ondernemers positief over de omzetontwikkeling. In het kleinbedrijf is dit saldo 21 procent en in het grootbedrijf 53 procent. De verwachtingen over de buitenlandse omzet hebben hetzelfde patroon: de verwachtingen in het kleinbedrijf zijn het minst positief en in het grootbedrijf zijn de verwachtingen het meest positief.

Van de ondernemers in het middenbedrijf verwacht per saldo 10 procent een groei van de investeringen in 2017 en 18 procent een toename van de werkgelegenheid. Binnen het kleinbedrijf verwacht per saldo 3 procent van de ondernemers een groei van de investeringen en 11 procent een toename van de werkgelegenheid.

Voor het eerst ondernemersvertrouwen van het mkb

Voor de Staat van het MKB is in het vierde kwartaal voor het eerst het ondernemersvertrouwen van het mkb gepubliceerd. Net als in het gehele bedrijfsleven zijn mkb-ondernemers in het vierde kwartaal van 2016 onverminderd positief gestemd. Het vertrouwen van mkb-bedrijven kwam uit op 9,3. Dat is nagenoeg gelijk aan het sentiment in het bedrijfsleven als geheel (9,2). Het ondernemersvertrouwen in het mkb is 1,5 punt hoger dan aan het begin van het derde kwartaal. Binnen het mkb is het vertrouwen van ondernemers in het kleinbedrijf (ondanks de lagere verwachtingen voor 2017) met 9,6 het grootst. Tot en met de eerste helft van 2016 waren ondernemers in het kleinbedrijf juist minder optimistisch gestemd dan in het mkb als geheel.

In alle sectoren binnen het mkb zijn ondernemers gunstig gestemd. Het mkb-ondernemersvertrouwen is met 20,6 in de bouw het hoogst. Daarmee is het sentiment van mkb-ondernemers in de bouwsector nog positiever dan in het derde kwartaal. Ook in de horeca, de onroerend goedsector, de handel en de informatie en communicatie is het vertrouwen verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal.

In de totale bouwsector (inclusief het grootbedrijf) is het ondernemersvertrouwen nog hoger (28,7) dan bij de mkb-bedrijven in de bouwsector. In de horeca en de onroerend goedsector is het mkb-ondernemersvertrouwen groter dan in het bedrijfsleven als geheel.

Bron: Accountantweek.nl
De Tweede Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer die er naar verwachting op 20 december over stemt.

Dit wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) voor de directeurgrootaandeelhouder. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Voor directeur-grootaandeelhouders die hier geen gebruik van kunnen of willen maken, voorziet het wetsvoorstel in andere oplossingen. Met dit wetsvoorstel komt een einde aan een discussie over het pensioen in eigen beheer die is gestart in de Eerste Kamer in december 2012 tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2013.

Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen. Een aantal van deze maatregelen draagt bij aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en beoogt de administratieve lasten te verminderen of te voorkomen.

Bron: Accountantweek.nl
Uit een nog lopend onderzoek van Stichting ZZP Nederland over de uitwerking van de DBA blijkt dat meer dan een derde van de responderende ZZP’ers is benaderd door bemiddelaars om deel te nemen aan payroll- en BV-constructies. ‘Het is onbegrijpelijk, dat deze bemiddelaars ook nog kunnen schermen met een goedkeuringsverklaring van de Belastingdienst.’

Goedkeuringsverklaring Belastingdienst

BV-constructies lijken het ondernemerschap te waarborgen, maar in feite is het tegendeel het geval, aldus de stichting. ‘Men wordt werknemer van een BV met verplichtingen aan de bemiddelaar, die voor veel geld “ontzorgt”, terwijl de werkgevers- en werknemerslasten voor rekening van de ex-ondernemer komen. Het is onbegrijpelijk, dat deze bemiddelaars ook nog kunnen schermen met een goedkeuringsverklaring van de Belastingdienst’, zegt voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland. ‘De Belastingdienst geeft hiermee openlijk aan mee te willen werken aan dit soort schijnconstructies, terwijl staatssecretaris Wiebes het gedrag van deze bemiddelaars juist openlijk heeft veroordeeld.’

Bron: Accountancy vanmorgen
Wiebes heeft een keuze gemaakt met betrekking tot de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer!

Wiebes heeft een keuze gemaakt met betrekking tot de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer! Hij streeft ernaar de nieuwe regeling per 1 januari 2017 al in werking te laten treden, door het wetsvoorstel onderdeel te maken van het Belastingplan 2017. De keuze van Wiebes ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

Vanaf 2017 is opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Voor het reeds opgebouwde pensioen komen drie mogelijkheden:
  1. De opgebouwde pensioenrechten worden gerespecteerd waarbij het huidige fiscale regime van toepassing blijft. Dus inclusief alle huidige dividendbeperkingen!
  2. Afkoop in 2017, 2018 of 2019
  3. Omzetten in een spaarvariant
Bij de varianten 2 en 3 wordt er afgestempeld van de commerciële naar de fiscale waarde. Over deze afstempeling wordt geen loon-, inkomstenbelasting en revisierente geheven.

Afkoop: de DGA betaalt maximaal 34,06%, 39% of 41,86%

Om in één keer letterlijk en figuurlijk af te kunnen rekenen met pensioen in eigen beheer, stelt Wiebes - zoals hij zelf aangeeft - een forse tegemoetkoming en een ruime overgangsperiode voor. Hoe sneller de DGA beslist hoe voordeliger de afkoop is.

Kiest de DGA in 2017 voor afkoop dan wordt 65,5% van de fiscale waarde belast, waardoor de maximale heffing loon-, inkomstenbelasting 34,06% bedraagt (naast eventuele inkomensafhankelijke bijdrage ZVW). In 2018 wordt 75% belast en is de heffing dus maximaal 39% en in 2019 liggen deze cijfers op 80,5% van de waarde en 41,86% heffing. Om te voorkomen dat extra voordelen kunnen worden behaald wil Wiebes de fiscale waarde per ultimo 2015 aanhouden, ongeacht in welk jaar er voor afkoop wordt gekozen. Onvermeld blijft wat er gebeurt met de toename van de fiscale pensioenvoorziening in 2016. Om die reden laten we hierna voorbeelden zien uitgaande van pensioenvoorzieningen per 31 december 2015.

De spaarvariant
Voor DGA’s die niet willen of kunnen afkopen komt er een spaarvariant. De fiscale pensioenverplichting wordt omgezet in een ‘spaarsaldo’, waardoor ook in deze optie sprake is van een vereenvoudiging en een vermindering van beklemd vermogen in de BV.

In de spaarvariant worden geen jaarlijkse toevoegingen mogelijk. Wel groeit de waarde waarschijnlijk jaarlijks door oprenting, zo viel in de eerdere voorstellen te lezen. Vanaf de pensioendatum worden (al dan niet door de BV) uitkeringen verricht vanuit het dan aanwezige spaarsaldo.

Voorbeeld

Huidige situatie

Stel een DGA van 55 jaar en een partner van 52 jaar met in eigen beheer opgebouwd pensioen:
Ouderdomspensioen vanaf 67 jaar (2027) € 24.000
Partnerpensioen € 16.800
Na ingang moet dit pensioen zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden.

Dit pensioen wordt te zijner tijd belast waarbij de te betalen inkomstenbelasting afhankelijk is van het totale inkomen en de aftrekposten van de DGA (of na diens overlijden van de partner).

Per ultimo 2015 bedraagt:
de fiscale voorziening € 191.100
de commerciële waarde € 660.500
het bij overlijden benodigde kapitaal € 780.000

Wil de BV dividend uitkeren, dan dient voor de dividendtoets rekening te worden gehouden met de mogelijke verplichting van de BV, zijnde € 780.000.

Afkoop

Stel dat de DGA kiest voor afkoop conform het voorstel van Wiebes dan kost dit de DGA, uitgaande van heffing tegen 52%:

‘Wiebes-korting’ LB-heffing Resteert netto
In 2017 34,5% € 65.088 € 126.012
In 2018 25% € 74.529 € 116.571
In 2019 19,5% € 79.994 € 111.106

Na de afkoop is de verplichting vervallen. Het dan niet meer beklemde vermogen in de BV kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het (te zijner tijd) doen van dividenduitkeringen.

Spaarvariant

Stel dat de DGA kiest voor de spaarvariant zoals die in de brief van 1 juli (voortbordurend op eerdere uitingen) is voorgesteld.

De BV heeft een verplichting van € 191.100.
Dit bedrag groeit jaarlijks met een rente o.b.v. het U-rendement
Vanaf 67-jarige leeftijd wordt uitgekeerd gedurende 20 jaar
jaar 1: 1/20 * opgerente verplichting
jaar 2: 1/19 * restant opgerente verplichting
enz.

De uitkeringen zullen waarschijnlijk aanzienlijk lager zijn dan het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd. Dat is afhankelijk van het U-rendement in de komende jaren. Uitgaande van de huidige AOW-leeftijd van 67 jaar, zou de uitkering in het eerste jaar zijn:

Bij een U-rendement van Uitkering in eerste jaar
1% € 10.765
2% € 12.120
3% € 13.625
4% € 15.300

Zeer waarschijnlijk treedt daarmee dus een daling van het oudedagsinkomen en daarmee de te betalen inkomstenbelasting op. Na omzetting in de spaarvariant is de verplichting voor de BV echter ook aanzienlijk lager. Het dan niet meer beklemde vermogen (€ 780.000 - € 191.100) kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het (te zijner tijd) doen van dividenduitkeringen en daarmee al dan niet dienen als aanvulling op het oudedagsinkomen.

Positie van de partner
Een belangrijk aandachtspunt blijft de partner van de DGA. Wiebes is zich ervan bewust dat de belangen van partijen niet altijd gelijk lopen, bijvoorbeeld in het kader van een (op handen zijnde) echtscheiding. De oplossing hiervoor zullen de DGA en diens partner samen moeten vinden, zoals in de vorm van compensatie van de partner of mogelijk het in zijn geheel niet overgaan tot afkoop of de spaarvariant. Er komt in ieder geval geen wettelijke oplossing en daarmee is het aan partijen om onderling tot een goede keuze te komen. Hierbij speelt het geldende huwelijksgoederenregime uiteraard een belangrijke rol!

Conclusie
De staatssecretaris heeft een duidelijke keuze gemaakt voor afkoop en als alternatief de spaarvariant. Omdat hij DGA’s en partners niet kan dwingen hiervoor te kiezen, blijft ook de mogelijkheid bestaan het opgebouwde pensioen in eigen beheer te behouden. Deze pensioenaanspraken worden dan bevroren. Let wel: de voorziening blijft toch aangroeien door rente, sterfte en eventueel van toepassing zijnde indexatie.

Om het sparen in de BV, als alternatief voor het vormen van een fiscaal ondersteunde oudedagsvoorziening, aantrekkelijker te maken, heeft het kabinet het voornemen om de huidige eerste schijf in de Vpb (€ 200.000) te verlengen naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021.

Het is nu uitkijken naar het wetsvoorstel, zodat er duidelijkheid komt over nog onbeantwoord gebleven vragen. Zo maar wat vragen die ons te binnen schieten:

Blijven alle huidige 'pensioen-regels' van kracht, of kan wat 'praktischer' worden omgegaan met bijvoorbeeld de indexatie?Mag het pensioen in delen worden afgekocht, bijvoorbeeld een deel in 2017, een deel in 2018 en een deel in 2019?Mag de in 2017 twijfelende DGA in 2018 of 2019 alsnog kiezen voor de spaarvariant?Mag bij een dividenduitkering in 2016 al rekening worden gehouden met de geplande afkoop in 2017?Wiebes geeft aan om 'anticipatie-effecten' te voorkomen, bij de afkoop en spaarvariant uit te gaan van de balanswaarden ultimo 2015. Wat is het effect hiervan op de pensioenverplichting over boekjaar 2016?Hoe passen de deels extern verzekerde pensioenkapitalen in de plannen?

Voor de praktijk
Zeker is al wel dat de DGA èn diens partner straks een gedegen advies nodig hebben. Bij dat advies is het complete overzicht nodig van huwelijksvermogensregime, privé en BV vermogen en het totale inkomen naast het pensioen in eigen beheer. Gezien de grote fiscale korting bij afkoop in 2017 zal 2017 daarmee het jaar worden om de DGA van een gedegen advies te voorzien!

Bron: Auxilium Adviesgroep
Accountants moeten voortaan een eed afleggen, waarin zij beloven hun beroep naar eer en geweten uit te zullen voeren.

De Ledenvergadering van de NBA stemde gisterenavond (17-5-2016) in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep. De nieuwe beroepseed stelt, dat de accountant zich ervan bewust is te moeten handelen in het algemeen belang en zich daarom zal houden aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed afleggen vóór 1 mei 2017, binnen elf maanden na de inwerkingtreding van de verordening op 1 juni 2016. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het register. De eed kan ook in het Fries of het Engels worden afgelegd.

Meer details via de nba.nl.
Het was tot op heden niet mogelijk voor zzp’ers om subsidie te krijgen als zij een leerwerkplaats aanboden. Door een voorstel van minister Bussemaker van OC&W komt daar verandering in.

De minister gaat er voor zorgen dat zzp’ers erkend worden als leerbedrijf en zo mbo-leerlingen kunnen aannemen. Vooral voor kleinere beroepen in de ambacht of zorg is dit een welkome wijziging. Dat geldt ook voor de creatieve sector.

Een bijkomend voordeel van deze verruiming is dat als zzp’ers worden erkend als leerbedrijf, zij straks ook kunnen profiteren van de voordelen van de Subsidieregeling praktijkleren. Tenminste, als het om een leerling gaat die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt. Want voor bol-leerlingen (beroepsopleidende leerweg) is de subsidie niet beschikbaar. Biedt een zzp’er een leerwerkplek aan, en geeft hij of zij de stagiair over een tijdspad van 40 weken minstens 610 uur begeleiding, dan komt de organisatie in aanmerking voor een subsidie van maximaal 2700 euro. Daarbij geldt wel dat de leerling naast de praktijkervaring wel minstens 200 onderwijsuren heeft bij een onderwijsinstelling.

Bron: Accountantweek.nl
Vooruitlopend op het algemeen overleg op 23 maart 2016 aangaande de toekomst van Pensioenopbouw in Eigen Beheer (PEB), heeft de staatssecretaris op 15 maart schriftelijk antwoord gegeven op gestelde vragen vanuit de Kamer.

De algemene gedachte is gelijk gebleven: vanaf 2017 is geen opbouw van pensioen in eigen beheer meer mogelijk. Naast het laten staan van de reeds opgebouwde pensioenaanspraken, worden twee alternatieven besproken:AfkoopOmzetten in OudedagSparen Eigen Beheer (OSEB)

Afkoop op basis van 70%!
Dit alternatief begint met het fiscaal geruisloos afstempelen van het pensioen naar het niveau van de fiscale voorziening. Hierbij wordt het pensioen dus verlaagd zonder heffing loonbelasting, vennootschapsbelasting en revisierente. Vervolgens komt er in 2017 een eenmalige optie om het pensioen af te kopen waarbij loonbelasting wordt geheven over niet 80%, zoals in de oorspronkelijke plannen, maar over 70% van de (fiscale) waarde van het pensioen. Dit alternatief geniet nog steeds de voorkeur van de staatssecretaris, met name vanwege de 'vereenvoudiging op het gebied van wet- en regelgeving'.

OSEB
In de brief van juli 2015 werd de OSEB geïntroduceerd. De oplossingsrichting was daarbij om eerst het pensioen fiscaal geruisloos af te stempelen en vervolgens in te varen in OSEB. Daarop volgend mag de DGA jaarlijks een percentage van zijn salaris aan OSEB toevoegen. Het daarmee opgebouwde saldo wordt jaarlijks opgerent met het U-rendement. Op de pensioengerechtigde leeftijd dient het saldo omgezet te worden in een daadwerkelijke oudedagsuitkering. Dit kan door het extern onder te brengen (banken, verzekeraars e.d.) of door de uitkeringen vanuit de BV te doen.

In december 2015 liet Wiebes al weten dat hij bij nader inzien geen jaarlijkse toevoeging aan OSEB wenst. Ook nu benadrukt hij in zijn antwoorden dat de fiscale pensioenvoorziening over kan gaan naar OSEB en dat hij daarna geen verdere opbouw in OSEB wil toestaan. Dit laatste noemt hij de ‘spaarvariant’.

Tijdpad
Ondanks het uitstel van het algemeen overleg, streeft de staatssecretaris nog steeds naar invoering per 1 januari 2017. Daarvoor dient uit het algemeen overleg een voorkeur naar voren te komen voor de optie afkoop of de optie OSEB / spaarvariant, waarna die optie nader wordt uitgewerkt en middels een internetconsultatie in de eerste helft van 2016 wordt voorgelegd. De doelstelling van de heer Wiebes is daarmee duidelijk om één alternatief voor het stoppen van PEB in te voeren en niet een keuzemogelijkheid tussen OSEB of afkoop!

Conclusie
De staatssecretaris wil een duidelijke keuze voor afkoop of OSEB en wenst daarna bij voorkeur geen fiscaal gefaciliteerde opbouw van oudedagsvoorzieningen in de BV meer. Er is daarbij budgettaire ruimte gevonden om de afkoopvariant aantrekkelijker te maken door loonbelasting te heffen over 70% van de fiscale waarde.

Daarnaast biedt de brief wel enkele interessante inzichten. Wiebes wenst:Bij afkoop geen (renteloos) uitstel van belastingheffing aan te biedenGeen gedeeltelijk afkoop toe te staanAfkoop tegen 70% van de fiscale waarde slechts één jaar mogelijk te makenOSEB zodanig vorm te geven dat er geen verschil ontstaat tussen de fiscale en commerciële waarderingWanneer de afkoopvariant wordt gekozen, ook te willen bestuderen of een vergelijkbare variant voor de Fiscale OudedagsReserve een optie is.

Helaas laat de staatssecretaris ook enkele vragen onbeantwoord. Met name de positie van de partner blijft onderbelicht. Verduidelijkt wordt dat de partner veelal zal moeten instemmen met afkoop of overbrengen naar OSEB. Of en hoe de partner daarbij gecompenseerd moet worden, dienen partijen onderling overeen te komen. Wiebes is bijvoorbeeld “bereid om te consulteren of OSEB onder een regeling moet vallen die rekening houdt met de belangen van de partner van de DGA”, wat illustreert dat hij nog zoekende is aangaande dit onderwerp.

Welke variant - of toch een combinatie van varianten - het uiteindelijk gaat worden, de keuze om er wel of niet gebruik van te maken zal geen standaard advies zijn. Per individueel geval zullen de voor- en nadelen afgewogen moeten worden en daarbij de positie van de partner goed in ogenschouw te worden genomen. Persoonlijk advies zal dan ook van essentieel belang zijn!

Bron: Auxilium Adviesgroep

Vanaf 1 maart 2016 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting indienen.

Zoekt u professionele hulp bij het invullen van uw Aangifte Inkomstenbelasting 2015, dan bent u bij Schreurs Accountants & Adviseurs B.V. aan het goede adres. Onze professionals staan voor u klaar en helpen u met uw specifieke situatie en zorgen voor aangifte op maat en tegen een fair tarief. Onze professionals zijn aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs.
Informeer naar de voorwaarden of loop gewoon binnen.
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het nader rapport inzake het wetsvoorstel Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet leiden tot robuuste belastingopbrengsten en een kostenefficiënte inzet van overheidsmiddelen met een zo groot mogelijke milieuwinst voor het ingezette overheidsgeld voor de periode 2017 tot en met 2020.

De voorstellen in het wetsvoorstel zien op wijzigingen in de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB). Voor de periode 2017 tot en met 2020 is gekozen om de fiscale stimulering af te bouwen en om te vormen naar een financieel verantwoord – en duurzaam – systeem van autobelastingen in Nederland.

BRANCHENIEUWS

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019 – Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere … Lees verder...

Ik wil meer informatie

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Spoorstraat 2
5931 PT Tegelen

T 077 32 69 400
F 077 - 32 69 405

info@swaccountants.nl 
logo2


Efficiënt samenwerken

© 2017. Realisatie: Seogi