Let op: dit is een voorbeeldtekst!
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 202X (of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar geëindigd op 30 juni 202X) van … (naam entiteit(en)) te … ((statutaire) vestigingsplaats) beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 202X (of bij een gebroken boekjaar: 30 juni 202X) en de winst-en-verliesrekening over 202X met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven [optioneel: en voor het opstellen van het jaarverslag, beide] in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur (of andere aanduiding, bijvoorbeeld ‘De directie’) is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het (bestuur)/zij (de directie) noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van … (naam entiteit(en)) per 31 december 202X (of bij een gebroken boekjaar: 30 juni 202X) en van het resultaat over 202X in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Plaats en datum

Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs
… (naam accountant)

Hoe kunnen we u helpen?

Onze adviseurs helpen u op weg

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kun u lezen in ons Privacy beleid

Schreurs Accountants & Adviseurs